Cele Fundacji – FORUkraine – Fundacja Odbudowy i Rozwoju Ukrainy

Wspieranie finansowe instytucji, stowarzyszeń oraz osób fizycznych prowadzących działalność zbieżną z celami statutowymi Fundacji.
Finansowanie tworzenia stron internetowych, produkcji filmów, programów telewizyjnych i radiowych poświęconych realizowanym przez Fundację celom.
Finansowanie prowadzonych w kraju i za granicą szkoleń.
Finansowanie druku książek, publikacji i broszur o tematyce bliskiej celom statutowym Fundacji bądź ukierunkowanych na profilaktykę i kształtowanie właściwych postaw społeczeństwa.

„Fundacja Odbudowy i Rozwoju Ukrainy” FORUkraine –  Celami Fundacji są:

1. Organizowanie działań mających na celu odbudowę gospodarczą, ekonomiczną, naukową i społeczną Ukrainy.
2. Niesienie wszechstronnej pomocy na rzecz osób i instytucji poszkodowanych w wyniku działań wojennych i ich konsekwencji.
3. Integracja i aktywizacja osób i firm, polskich i zagranicznych, pragnących wziąć udział w odbudowie potencjału Ukrainy.
4. Koordynacja krajowych i międzynarodowych działań pomocowych z władzami Ukrainy na szczeblu zarówno krajowym jak i lokalnym.
5. Wspieranie materialne i organizacyjne klinik i innych placówek opieki zdrowotnej w Ukrainie, dla zapewnienia właściwego poziomu świadczenia opieki zdrowotnej dla obywateli tego kraju.
6. Współpraca z krajowymi oraz zagranicznymi jednostkami medycznymi polegająca zarówno na odbudowie infrastruktury, jak i na wymianie doświadczeń, szkoleniu, prowadzeniu badań naukowych, organizowaniu lecznictwa i opieki zdrowotnej oraz testowaniu metod leczenia i zastosowania nowoczesnych metod w placówkach na Ukrainie.
7. Współpraca w harmonizacji działania instytucji Ukrainy z ich odpowiednikami w Unii Europejskiej, dla ułatwienia przyszłej integracji.
8. Aktywizacja i pomoc dla obywateli Ukrainy przebywających na emigracji.
9. Wszelkie inne działania pomocowe i organizacyjne wynikające z określenia potrzeb odbudowy i rozwoju Ukrainy.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizację wymiany informacji oraz programów pomocowych zarówno poprzez media wirtualne jak i swoje biuro.
2. Działanie na rzecz aktywizacji osób z Ukrainy na emigracji oraz organizację skutecznej pomocy dla potrzebujących.
3. Kojarzenie partnerów oferujących pomoc, know-how lub inne zaangażowanie w możliwość odbudowy infrastruktury zarówno materialnej jak i organizacyjnej Ukrainy.
4. Organizację imprez naukowych, kulturalnych, konferencji, szkoleń, prelekcji, zbiórek, targów i seminariów w kraju i zagranicą
5. Inspirowanie i organizowanie inicjatyw obywatelskich na rzecz wspomagania odbudowy Ukrainy i działań pomocowych i charytatywnych
6. Wspieranie działalności edytorskiej związanej z upowszechnianiem celów i działań Fundacji,
7. Prowadzenie działań mających na celu popularyzację tematu odbudowy potencjału Ukrainy jako kraju i pomoc jej obywatelom
8. Działania na rzecz celów statutowych poprzez partnerstwo publiczne i zaangażowanie wolontariatu,
9. Partnerstwo organizacyjne dla instytucji i firm, które chcą wspierać odbudowę Ukrainy lub są w inny sposób zaangażowane w cele zbieżne z celem Fundacji
10. Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
11. Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom, które zostały poszkodowane w wyniku wojny na Ukrainie.

Odpowiedzialność – Dbałość i praca na zaufanie.

Partnerstwo organizacyjne dla instytucji i firm, które chcą wspierać odbudowę Ukrainy lub są w inny sposób zaangażowane w cele zbieżne z celem Fundacji. Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom, które zostały poszkodowane w wyniku wojny na Ukrainie.

Proaktywność – Ciągły rozwój i zmiana na lepsze.

Wspieranie działalności edytorskiej związanej z upowszechnianiem celów i działań Fundacji. Prowadzenie działań mających na celu popularyzację tematu odbudowy potencjału Ukrainy jako kraju i pomoc jej obywatelom. Działania na rzecz celów statutowych poprzez partnerstwo publiczne i zaangażowanie wolontariatu.

Elastyczność – Przystosowywanie się do zmian.

Organizację imprez naukowych, kulturalnych, konferencji, szkoleń, prelekcji, zbiórek, targów i seminariów w kraju i zagranicą. Inspirowanie i organizowanie inicjatyw obywatelskich na rzecz wspomagania odbudowy Ukrainy i działań pomocowych i charytatywnych.

Realizujemy wartościowe inicjatywy oraz kreujemy wielokulturową

przestrzeń na rzecz edukacji, rozwoju, współpracy, integracji.